การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ประธานอนุกรรมการ
2 นายยุทธนา หยิมการุณ กรรมการ
3 นางรวีวรรณ ภูริเดช กรรมการ
4 นางลดาวัลย์ คำภา กรรมการ
5 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการจรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 10 และที่เกี่ยวข้อง

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย ณัฎฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ประธานอนุกรรมการ
2 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ อนุกรรมการ
3 นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ธนากร พีระพันธุ์ อนุกรรมการ
4 นายอาณัฐชัย รัตตกุล อนุกรรมการ
5 พันโท ต่อพงศ์ สุวรรณรักษ์ อนุกรรมการ
6 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
7 รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) เลขานุการ
8 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการดำเนินงานขององค์กรเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และรัฐบาล
2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
3. รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร้องขอ