ประมาณการผู้โดยสาร

สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารกรณีคิดค่าโดยสาร 20 บาท ได้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีชมพูในปีพ.ศ. 2561 เท่ากับ 187,770 คน-เที่ยวต่อวัน จนถึงปีพ.ศ. 2590 จำนวนผู้โดยสารได้เพิ่มเป็น 882,130 คน-เที่ยวต่อวัน

สถานี

แนวความคิดในการออกแบบสถานี

 1. การจัดวางผังพื้นภายในสถานี การจัดวางแนวอาคารสถานี ส่วนใหญ่จัดวางบริเวณตามเกาะกลางถนน เพื่อให้เกิดการเวนคืนน้อยที่สุด และ จัดวางเป็น 2และ 3 ระดับ
 2. ขนาดของสถานี
  2.1 มีแนวคิดให้มีพื้นที่คลุมดินน้อยที่สุด เพื่อการระบายอากาศชั้นระดับพื้นดินเพราะสภาพส่วนใหญ่ที่เส้นทางรถไฟผ่านเป็นพื้นที่พักอาศัย
  2.2 กำหนดให้ขนาดชานชาลาสอดคล้องกับระบบการเดินรถ และขบวนรถ
 3. รูปทรงอาคาร
  3.1 เน้นการตอบสนองและสอดคล้องกับการใช้สอย สภาพภูมิอากาศ และสภาพที่ตั้ง
  3.2 ใช้รูปทรงอาคารที่ทันสมัยประกอบกับรูปแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทย ช่วยให้เกิดความรู้สึกร่วมสมัย
 4. การระบายอากาศ
  เลือกใช้แบบระบบเปิด (ไม่มีระบบปรับอากาศ) เพื่อประหยัดพลังงานและค่าก่อสร้าง
 5. การใช้วัสดุ
  5.1 คำนึงถึงการดูแลรักษาเหมาะกับสภาพภูมิอากาศ
  5.2 ใช้วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาวและร่วมสมัย
 6. จำนวนและตำแหน่งของบันได กำหนดให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละฝั่งของสถานี
 7. งบประมาณ เลือกใช้วัสดุ และรูปแบบอาคารที่เหมาะสมกับงบประมาณก่อสร้าง
 8. สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ จัดให้ครบตามมาตรฐาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 9. สร้างเอกลักษณ์สถานี
  9.1 ใช้องค์ประกอบอาคารที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่น หลังคา
  9.2 ใช้เส้นโค้งในการออกแบบรูปทรงสถานีให้เกิดความอ่อนช้อย, สวยงามแต่ทันสมัย

ภาพจำลองสถานี 1

ภาพจำลองสถานี 2


ระบบรถไฟฟ้า

ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบยกระดับ (Monorail) ขนาดใหญ่ มีระดับความเร็วสูงสุดที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และความเร็วให้บริการเฉลี่ย 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ภาพจำลองรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

ภาพจำลองรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

ศูนย์ซ่อมบำรุง : สถานีมีนบุรี
อาคารจอดรถไฟฟ้า : สถานีมีนบุรี
อาคารจอดแล้วจร : สถานีมีนบุรี

ระบบความปลอดภัย

มีการออกแบบสถานีโดยใช้วัสดุกันไฟ มีระบบควบคุมความปลอดภัยภายในสถานี เช่น CCTV ระบบสื่อสารภายใน (Telecom) และได้ออกแบบให้มีจำนวนบันได บันไดเลื่อน เพียงพอต่อผู้โดยสารในกรณีอพยพฉุกเฉิน ซึ่งมีเวลาอพยพผู้โดยสารไม่เกิน 4 นาที และกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง มีการวางแผนให้ใช้วิธีดันรถไฟฟ้าโดยรถขบวนอื่น (Rescue Train) เพื่อให้เข้าจอดในสถานีที่ใกล้ที่สุด

ทางเดินปลอดภัย

การอพยพโดยรถไฟอพยพ

การอพยพสู่พื้นดิน

 

 
จำนวนผู้เข้าชม :
Content & Webdesign © 2011 By team consulting engineering and management co. ltd All right reserved