mrtalogo

แบบสอบถามความคิดเห็นต่ออัตราค่าโดยสารและการขยายเส้นทางโครงการไปท่าฉัตรไชย
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1ฯ

           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลองเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีสถานีทั้งหมด 21 สถานี มีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร

           เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028 ในปี 2571 ด้วยเหตุดังกล่าว รฟม. จึงเห็นควรดำเนินการศึกษาเส้นทางส่วนต่อขยายโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1ฯ เพิ่มเติมไปยังท่าฉัตรไชยอีกจำนวน 2 สถานี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 16.2 กม. เพื่อรองรับการเดินทาง เข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028

Phuket Map

           รฟม. ได้จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีประเด็นความคิดเห็นที่ รฟม. มีความประสงค์สอบถาม 2 ประเด็น คือ

           1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1ฯ
           2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1ฯ ไปยังท่าฉัตรไชยเพื่อรองรับการเดินทางเข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028ที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน

           ทั้งนี้ รฟม. จะนำผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1ฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป