โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)

เว็บไซต์โครงการ

      http://www.chiangmai-transitredline.com/

แผ่นพับโครงการ

         -

วีดิทัศน์โครงการ

         -

ความเป็นมาของโครงการ

         คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีความเห็นว่าควรดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ครั้งละ 1 เส้นทาง ตามลำดับความสำคัญและให้ทยอยก่อสร้างเส้นทางอื่นๆ ต่อไป และมีมติมอบหมายให้ รฟม. ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบ PPP

ลักษณะโครงการ

         แนวเส้นทาง

         แนวเส้นทางเป็นโครงสร้างระดับดินเริ่มต้นจากโรงพยาบาลนครพิงค์วิ่งไปตามถนนโชตนาเลี้ยวขวาที่ทางแยกศูนย์ราชการร่วมใจเข้าสู่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ผ่านสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1366 (หนองฮ่อ - ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ) ผ่านสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก เลี้ยวขวากลับเข้าสู่ถนนโชตนา และเปลี่ยนจากโครงสร้างระดับดินเป็นโครงสร้างใต้ดิน (Transition) ที่บริเวณแยกข่วงสิงห์ จากนั้นวิ่งไปตามถนนช้างเผือกผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) เลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนมณีนพรัตน์ และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ผ่านโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประตูสวนดอก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมหิดลผ่านเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสนามบินผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ แล้วค่อยๆ เปลี่ยนจากโครงสร้างใต้ดินเป็นโครงสร้างระดับดิน วิ่งไปตามถนนเชียงใหม่ - หางดง ผ่านสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หางดง และสิ้นสุดที่บริเวณแยกแม่เหียะสมานสามัคคี

         แผนที่แนวเส้นทางเชียงใหม่ สายสีแดง

         โครงสร้างทางวิ่ง

         เป็นโครงสร้างผสมระหว่างโครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างระดับดิน มีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร (โครงสร้างใต้ดิน 7.37 กิโลเมตร และโครงสร้างระดับดิน 5.17 กิโลเมตร)

         ระบบรถไฟฟ้า

         เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit : LRT)

         สถานี

         ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 12 สถานี

         ศูนย์ซ่อมบำรุง

         ในเบื้องต้นศูนย์ซ่อมบำรุงจะตั้งอยู่ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ติดกับเดอะคอนเวนชั่น คอนโดมิเนียม เชียงใหม่

         จุดจอดแล้วจร

         ในเบื้องต้นจุดจอดแล้วจรจะตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หางดง

วงเงินลงทุน

รายการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน N/A
ค่าก่อสร้างงานโยธา 19,828.84
ค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า 5,710.50
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 975.32
Provisional Sum 1,276.96
รวม 27,791.62

ที่มา

         รายงานโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์ จัดทำโดย สนข. ตุลาคม 2560