mass rapid transit authority of thailand
TH
ภาษา

Satisfaction Surveys*
*
รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
มีการแบ่งกลุ่ม / การจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา*
มีข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการ *
มีรูปแบบความสวยงามเหมาะสมน่าสนใจ*
มีความรวดเร็วในการเปิดเว็บเพจต่าง ๆ*
มีข้อมูลเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน*


*
*
*
*
*


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*;