เรายกระดับชีวิตเเมือง

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

วิสัยทัศน์การบริหารทุนมนุษย์

“ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจการบริหารทุนมนุษย์

ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ รฟม.

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560-2565 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ รฟม.

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์

      เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายหลักตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รฟม. สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องค์กรต้องการ
      กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
      กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
      กลยุทธ์ที่ 3 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและดำเนินการบริหารอัตรากำลัง
      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผล
      กลยุทธ์ที่ 5 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงาน HR

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
      กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้
      กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี
      กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
      กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพัน
      กลยุทธ์ที่ 10 บุคลากรมีระดับความผูกพันตามเป้าหมาย
      กลยุทธ์ที่ 11 การวางแผนเส้นทางสายอาชีพ

Strategy Map

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560–2565 ฉบับปรับปรุงประจำปี 2564

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560–2565 ฉบับปรับปรุงประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2562

ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2547

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก พ.ศ. 2562