แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

     ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

นโยบายคณะกรรมการ

    ในการดำเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของ รฟม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานไว้ ดังนี้

1) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ประหยัด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม

2) ให้เร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ตามแผนงานและให้ศึกษาระบบรถไฟฟ้าในเมืองหลักอื่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน

3) ให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร

4) ให้บริหารสินทรัพย์ ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ

5) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร

6) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กร ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง

7) ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง

8) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน 

9) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ กับผู้ใช้บริการ ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดำเนินงานขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร

หมายเหตุ *คณะกรรมการ รฟม. ได้มอบนโยบายเพื่อให้ รฟม. ใช้ประกอบการกำหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

ภารกิจ

   เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดเอาไว้ ได้กำหนดภารกิจหลักที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 ภายใต้อำนาจที่ขององค์กรไว้ดังนี้

 1. ดำเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ
 2. ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชน และนโยบายของรัฐ
 3. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
 4. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 5. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
 6. สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

 

เป้าประสงค์องค์กร

     เพื่อให้การดำเนินการดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560-2565 โดยพิจารณาถึงความต้องการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนา และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า ด้านการเงิน และการดำเนินธุรกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความยั่งยืน ด้านการเรียนรู้ และด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
 2. มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
 3. รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
 4. มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
 5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
 6. มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
 7. รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
 8. เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
 9. เป็นองค์กรที่ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี

เป้าหมายหลัก (Main Objectives)

   จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ รฟม. ได้กำหนดเป้าหมายหลักของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องบรรลุผลสำเร็จภายในปีงบประมาณ 2565 หรือในปีอื่นๆ ไว้ ดังนี้
   1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ** ดังนี้
       - ปีงบประมาณ 2562 เปิดให้บริการสายน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค
       - ปีงบประมาณ 2563 เปิดให้บริการสายน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ, สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
       - ปีงบประมาณ 2565 เปิดให้บริการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
       - ปีงบประมาณ 2567 เปิดให้บริการ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
       - ปีงบประมาณ 2568 เปิดให้บริการ จังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานฯ-ห้าแยกฉลอง, จังหวัดนครราชสีมา ช่วงตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองฯ บ้านนารีสวัสดิ์
       - ปีงบประมาณ 2569 เปิดให้บริการสายสีส้ม บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ, สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก
       - ปีงบประมาณ 2570 เปิดให้บริการจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง รพ.นครพิงค์-แยกแม่เหียะฯ, จังหวัดพิษณุโลก ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
   2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทาง ร้อยละ 65.5 ภายในปี 2565
   3. จำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี และสายฉลองรัชธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในแต่ละปี
   4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
   5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ร้อยละ 0.91 ภายในปี 2565***
   6. ผู้ใช้บริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการ
รถไฟฟ้าฯ และบริการเสริมอื่นๆ ร้อยละ 72.35 (สายเฉลิมรัชมงคล), ร้อยละ 68.00 (สายฉลองรัชธรรม) ภายในปี 2565
   7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Return On Investment : SROI) เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2563 เก็บข้อมูล Baseline ของ SROI การให้บริการรถไฟฟ้า สำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2564 เป็นต้นไป)
   8. ความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
   9. ความสำเร็จของการมีศูนย์ให้คำปรึกษาภายในประเทศแล้วเสร็จตามแผน
 10. บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.77 ภายในปี 2565
 11. บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดที่ร้อยละ 96.10 ภายในปี 2565
 12. การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก (ด้วยเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม) 3 กระบวนการ ภายในปี 2565
 13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) 2.08 เท่า ภายในปี 2565***

หมายเหตุ : * ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 23 สิงหาคม 2562
              ** เป้าหมายการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562
              *** ผวก. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมายเมื่อ 28 พ.ย. 62

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

     เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายหลักตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รฟม. จึงได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย SWOT Analysis, TOWS Matrix, Strategy Canvas, Strategy Map และ Balanced Scorecard โดยกลยุทธ์ที่ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา และบูรณาการระบบขนส่งมวลชน

      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
 • มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ (Inter-transfer, ตั๋วร่วม)
 • มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

      กลยุทธ์

      1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น

      1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง

      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้
 • เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเป็นเลิศ

      กลยุทธ์

      2.1 เพิ่มโอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

      2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง

      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
 • เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

      กลยุทธ์

      3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง

      3.2 นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

      3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน*

      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับประเทศและเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

      กลยุทธ์

      4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

      4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ, การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่, การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน*

      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ด้วยนวัตกรรม และมีธรรมาภิบาลที่ดี

      กลยุทธ์

      5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

      5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้

หมายเหตุ* ปรับปรุงในคราวทบทวนแผนวิสาหกิจเมื่อ 23 สิงหาคม 2562  

เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2563

 1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ โดยมีความคืบหน้าตามแผนงาน
 2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทางร้อยละ 64.5
 3. จำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี และสายฉลองรัชธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7
 4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) ร้อยละ 0.66
 6. ผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้าฯ และบริการเสริมอื่นๆ ร้อยละ 70.35 (สายเฉลิมรัชมงคล), ร้อยละ 65.00 (สายฉลองรัชธรรม)
 7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (SROI, Social Return On Investment) หา baseline บริการรถไฟฟ้
 8. มีความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า

           8.1 จัดทำองค์ความรู้ (ร้อยละ 50) และพัฒนาสื่อนำเสนอ (ร้อยละ 50)

           8.2 จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ 2 องค์ความรู้

      9. ความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ร้อยละ 60

      10. บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.67

      11. บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดร้อยละ 95.90

      12. การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก (ด้วยเทคโนโลยี/หรือนวัตกรรม) ปี 2560 - 2565

            12.1 มีกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว 1 กระบวนการ

            12.2 มีความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ERM ร้อยละ 20

            12.3 มีความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดิจิทัล ของ รฟม. ร้อยละ 60

      13. ผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) 2.66 เท่า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ

- ปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน , 1 ปี )

- ปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน , 1 ปี)

- ปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน   , 1 ปี)