เรายกระดับชีวิตเเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Q&A

- Social Network

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
         o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
         o การพัฒนาบุคลากร

o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    - ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 หมวด 2

    - ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 หมวด 3 

    - ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 หมวด 8

            - หลักเกณฑ์การมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานใน รฟม. ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี  
            - แผนดำเนินงานส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2564 

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร