เรายกระดับชีวิตเเมือง

ทำเนียบผู้บริหาร รฟม.

ทำเนียบผู้ว่าการ รฟม. จากอดีตถึงปัจจุบัน

2535 - 2540
นายธีระพงษ์ อรรถจารุสิทธิ์
2541-2545 (ปฏิบัติงาน 2 สมัย)
นายประภัสร์ จงสงวน
2545-2545 (รักษาการ)
นายจักราวุธ ศัลยพงษ์
2545 - 2548
นายประภัสร์ จงสงวน
2548-2550 (รักษาการ)
นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
2550-2551
นายประภัสร์ จงสงวน
2551 - 2552 (รักษาการ)
นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
2552 - 2553
นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร
2553 - 2553 (รักษาการ)
นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
2553 - 2555 (รักษาการ)
นายรณชิต แย้มสอาด
2555 (รักษาการ)
นางกฤตยา สุมิตนันท์
2555 - 2557
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล
2557 (รักษาการ)
นายรณชิต แย้มสอาด
2558 (รักษาการ)
นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
2558 - 2560
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
2560 (รักษาการ)
นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
2560 - 2561 (รักษาการ)
นายฤทธิกา สุภารัตน์
2561 - ปัจจุบัน
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ