เรายกระดับชีวิตเเมือง

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว)

เว็บไซต์โครงการ

        http://korat-transitgreenline.com/

แผ่นพับโครงการ

         -

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

 

         -

ความเป็นมาของโครงการ

       คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติรับทราบผลการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมาของ สนข. และมอบหมาย รฟม. ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยมีความเห็นให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งละ 1 เส้นทาง ตามลำดับความสำคัญ ต่อมา สนข. ได้จัดส่งข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญของเส้นทาง พบว่าควรดำเนินการเส้นทางสายสีเขียวก่อนเป็นลำดับแรก

ลักษณะโครงการ

         แนวเส้นทาง

         แนวเส้นทางเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางของชุมชนด้านทิศตะวันตกไปยังชุมชนด้านทิศตะวันออกของเมือง โดยเริ่มจากตลาดเซฟวัน ผ่านเข้าตัวเมืองมาตามทางหลวงหมายเลข 2 แล้วเข้าสู่ถนนมุขมนตรี ผ่านสถานีรถไฟนครราชสีมา ไปตามถนนโพธิ์กลาง จนถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินฝั่งคูเมือง เลี้ยวขวาที่แยกประปาเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 224 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุรนารายณ์ ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา และมาสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ และเส้นทางขากลับมาตามเส้นทางเดิม โดยเลี้ยวซ้ายที่แยกประปาเพื่อเข้าสู่ถนนชุมพล จนถึงแยกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเลี้ยวขวาไปตามถนนจอมสุรางค์ยาตร์ โดยไปบรรจบกับเส้นทางเดิมที่บริเวณห้าแยกหัวรถไฟ

         แผนที่แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว)

         โครงสร้างทางวิ่ง

         โครงสร้างทางวิ่งระดับพื้นดิน (At Grade) มีระยะทางรวม 11.17 กิโลเมตร

         ระบบรถไฟฟ้า

         ระบบรถรางไฟฟ้า (Tram)

         สถานี 

         ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 21 สถานี

         ศูนย์ซ่อมบำรุง

         ศูนย์ซ่อมบำรุงจะตั้งอยู่บริเวณสถานีบ้านนารีสวัสดิ์

         จุดจอดแล้วจร

         ในเบื้องต้นจุดจอดแล้วจรจะตั้งอยู่ที่สถานีต้นทาง ตรงตลาดเซฟวัน คือสถานีมิตรภาพ 1 และสถานีปลายทางคือสถานีบ้านนารีสวัสดิ์

วงเงินลงทุน

รายการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน N/A
ค่าก่อสร้างงานโยธา 4,461.71
ค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า 2,551.32
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 770.81
Provisional Sum 491.42
รวม 8,275.26

ที่มา

      กลุ่มที่ปรึกษา Nakhon Ratchasima Mass Transit Green Line Consultants Consortium (NMGC) ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563