เรายกระดับชีวิตเเมือง

รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง

ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 31 พฤษภาคม 2565