เรายกระดับชีวิตเเมือง

ทำเนียบประธานกรรมการ รฟม.

ทำเนียบประธานกรรมการ รฟม. จากอดีตถึงปัจจุบัน

2535 - 2535
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
2535 - 2537
นายหิรัญ รดีศรี
2537 - 2537
นายสุขวิช รังสิตพล
2537 - 2538
นายวีระชัย เตชะวิจิตร์
2538 - 2539
นายโกวิทย์ โปษยานนท์
2540 - 2541
นายอภิลาศ โอสถานนท์
2541 - 2543
นายเสถียร วงศ์วิเชียร
2543 - 2544
นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์
2544 - 2545
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
2545 - 2548
พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์
2548 - 2549
นางอัญชลี ชวนิชย์
2549 - 2550
ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
2550 - 2551
พลเอกวุฒิชัย พรพิบูลย์
2551 - 2554
นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
2554 - 2557
นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล
2557 - 2560
พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ
2560 - 2562
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
2562 - ปัจจุบัน
นายสราวุธ ทรงศิวิไล