ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับหลังจากรับฟังคำวิจารณ์