ประกาศร่างขอบเขตงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการโดรนสำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบผู้บุกรุก และสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านพื้นที่สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) (ฉบับแรก)