ศูนย์รับแจ้งทรัพย์สินหาย (Lost and Found Centre)

โทรศัพท์ 06-1410-8208  /  Facebook Page : www.facebook.com/lostandfound.mrta

เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์