เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition

          นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในงานครั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดพิธีมอบรางวัล ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC) ที่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน โดยรางวัลที่มอบให้กับองค์กรในปีนี้ ประกอบด้วย Sustainability Disclosure Award จำนวน 34 รางวัล Sustainability Disclosure Recognition จำนวน 42 รางวัล และ Sustainability Disclosure Acknowledgement จำนวน 20 รางวัล

          ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืน ของ รฟม. ได้รับรางวัลจากงาน Sustainability Disclosure Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยปีที่ผ่านมา รฟม. ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง