รายงานผลสำรวจและขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562