เรายกระดับชีวิตเเมือง

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สายสีแดง)

เว็บไซต์โครงการ

         -

แผ่นพับโครงการ

         -

วีดีทัศน์โครงการ

         -

ความเป็นมาของโครงการ

     โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง (ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก – เซ็นทรัลพลาซ่า) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาจราจรจากเมืองหลักในภูมิภาคสู่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้สามารถเดินทางจากต้นทางไปถึงปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบายและปลอดภัย ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการเสนอโครงการเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประกอบด้วย 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 80.5 กิโลเมตร ระยะที่ 2 ประกอบด้วยส่วนต่อขยายเส้นทางเดิม 3 เส้นทาง และเส้นทางใหม่ 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 30.1 กิโลเมตร ผลการศึกษาได้เสนอให้ดำเนินการตามแผนระยะที่ 1 เส้นทางสายสีแดง (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก) เป็นเส้นทางที่สมควรดำเนินการเป็นลำดับแรก และมีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดำเนินการโครงการต่อไป

ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทาง

     เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผ่านสถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงหมายเลข 126 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 12 ที่สี่แยกอินโดจีน จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปยังทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงหมายเลข 12 และสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ผ่านสถานที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้าแมคโคร ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส หมู่บ้านชินลาภ สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 1 เทคนิคพาณิชย์การพิษณุโลก ห้างสรรพสินค้าท้อปแลนด์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก วัดคูหาสวรรค์ หมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่ เป็นต้น

โครงสร้างทางวิ่ง

     เป็นทางวิ่งระดับดิน (At-grade) มีระยะทางรวม 12.6 กิโลเมตร

ระบบรถไฟฟ้า

     ระบบรถรางล้อยาง (Auto Tram)

สถานี

     ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 15 สถานี

ศูนย์ซ่อมบำรุง

     ศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่งบริเวณมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยเป็นโรงซ่อมบำรุง ลานจอดรถไฟฟ้าและอาคารสำนักงาน 

จุดจอดแล้วจร

     จุดจอดแล้วจร 2 แห่ง คือจุดจอดแล้วจรที่ศูนย์ซ่อมบำรุง ม.พิษณุโลก และบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

วงเงินลงทุน

รายการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 235.55
ค่าก่อสร้างงานโยธา 162.29
ค่างานระบบรถไฟฟ้า 1,073.69
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 75.23
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเตรียมการก่อนเปิดให้บริการ) 20.00
รวม 1,566.76

ที่มา

     รายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก (รายงานฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายน 2561) จัดทำโดย สนข.