ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด