รฟม.จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้เรียนเชิญนางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และนายเนติรัช พนัสอัมพร นิติกร ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 2 จำนวน 49 คน และผู้เข้าร่วมอบรมผ่านทางออนไลน์ จำนวน 46 คน

 

ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้โดยตรงที่ อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2716 4044 โดยเปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. หรือสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ รฟม. ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ รฟม. ได้ที่ www.oic.go.th/infocenter6/603/