ภาษา

The Median Prices of the Orange line(East Section) Project : Thailand Cultural Centre - Min Buri (Suwinthawong)

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

 

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สวินทวงศ์)
2. หน่วยงานเจ้าของโรงงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 76,632 ล้านบาท และค่า Provisional sum จำนวน 3,486 ล้านบาท รวมเป็น 80,118 ล้านบาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – สุวินทวงศ์ ระยะทางประมาณ 21.2 กิโลเมตร มี 10 สถานีใต้ดิน ระยะทาง 12.2 กิโลเมตร และ 7 สถานียกระดับ ระยะทาง 9.0 กิโลเมตร รวม 17 สถานี ประกอบด้วย งานโครงการยกระดับ งานโครงการใต้ดิน งานศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารจอดรถ งานระบบราง
  เป็นเงิน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็นเงินจำนวน 76,240,436,282.61 บาท เงิน Provisional sum จำนวน 3,486,000,000.00 บาท รวมเป็น 79,726,436,282.61 บาท
4. บัญชีประมาณราคากลาง รายการปริมาณงานและราคา (BOQ) 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง
       รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ประธานกรรมการแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์
      ผู้แทน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์
      ผู้แทน กรมทางหลวงชนบท กรรมการ
ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
       ผู้แทน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรรมการในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกิตติกร ตันเปาว์
      ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรรมการ
นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
      ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 กรรมการ
นายสิทธิพร ทรงเจริญ
      ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ กรรมการและเลขานุการ