เรายกระดับชีวิตเเมือง

นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

 รฟม. มีความมุ่งมั่นในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการได้ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการจัดการข้อร้องเรียนของ รฟม.