ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540