เรายกระดับชีวิตเเมือง

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์

วิสัยทัศน์การบริหารทุนมนุษย์

“ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจการบริหารทุนมนุษย์

ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ รฟม.

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560-2565 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ รฟม.

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์

      เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายหลักตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รฟม. สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องค์กรต้องการ
      กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
      กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
      กลยุทธ์ที่ 3 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและดำเนินการบริหารอัตรากำลัง
      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผล
      กลยุทธ์ที่ 5 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงาน HR

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
      กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้
      กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี
      กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
      กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพัน
      กลยุทธ์ที่ 10 บุคลากรมีระดับความผูกพันตามเป้าหมาย
      กลยุทธ์ที่ 11 การวางแผนเส้นทางสายอาชีพ

Strategy Map

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการให้พนักงานลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2563

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2547

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2561

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป พ.ศ. 2561

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก พ.ศ. 2562

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2562

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับ พ.ศ. 2563

รายงานสรุปแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนอัตรากำลังบุคลากร รฟม. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2568 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล