เรายกระดับชีวิตเเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Q&A

- Social Network

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

       2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี