ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)