เรายกระดับชีวิตเเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร รฟม.

- อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Q&A

- Social Network

การดำเนินงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การให้บริการ

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E-Service

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี