ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่