เรายกระดับชีวิตเเมือง

คณะผู้บริหาร รฟม.

ผู้ว่าการ รฟม.

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
0 2716 4000 ต่อ 2863, 2864

รองผู้ว่าการ รฟม.

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล (รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน))
0 2716 4000 ต่อ 2808
นางณฐมณ บุนนาค (รองผู้ว่าการ (การเงิน))
0 2716 4000 ต่อ 2807
นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล (รองผู้ว่าการ (บริหาร))
0 2716 4000 ต่อ 1871
นายวิทยา พันธุ์มงคล (รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ))
0 2716 4000 ต่อ 2830
นายกิตติกร ตันเปาว์ (รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง))
0 2716 4000 ต่อ 2899

ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
0 2716 4000 ต่อ 1805
นายธันวา อาธารมาศ
0 2716 4000 ต่อ 1821
นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
0 2716 4000 ต่อ 1830
นายถนอม รัตนเศรษฐ
0 2716 4000 ต่อ 1819
นายกิตติ เอกวัลลภ
0 2716 4000 ต่อ 1831
นางสาวจิรนันท์ วรจักร
0 2716 4000 ต่อ 1825