เรายกระดับชีวิตเเมือง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565

สามารถเข้าร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565 ได้ที่ www.etda.or.th/iub

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ของ สพธอ. รวมถึงรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565 ได้ที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/documents-for-download.aspx

ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP 2)

VTR การเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

          VTR การเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ประกาศทั่วไป

 

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว

แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ103

อื่น ๆ