เรายกระดับชีวิตเเมือง

คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการผู้แทน
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายปิยกร อภิบาลศรี
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
นายปัญญา ชูพานิช
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
นายประพาส เหลืองศิรินภา
กรรมการและเลขานุการ
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)