เรายกระดับชีวิตเเมือง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)

เว็บไซต์โครงการ

         -

แผ่นพับโครงการ

         -

วีดีทัศน์โครงการ

         -

ความเป็นมาของโครงการ

       คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้พิจารณาผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยมีมติมอบ สนข. บรรจุแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1

ลักษณะโครงการ

         แนวเส้นทาง

         โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ มีแนวเส้นทางเริ่มจากแยกแครายวิ่งไปตามถนนงามวงศ์วาน ผ่านแยกพงษ์เพชร แยกบางเขน แยกเกษตร ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ผ่านแยกลาดปลาเค้า แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ แยกทางต่างระดับศรีรัช แยกนวลจันทร์ แยกนวมินทร์ แยกโพธิ์แก้ว แยกแฮปปี้แลนด์ ไปสิ้นสุดที่แยกสวนสน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทางรางจำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมและโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ บริเวณแยกแคราย โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงฯ ที่แยกบางเขน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ที่แยกเกษตร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาฯ ที่แยกทางต่างระดับศรีรัช โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ และสีเหลืองฯ ที่แยกลำสาลี

         โครงสร้างทางวิ่ง

         เป็นโครงสร้างยกระดับทั้งหมด มีระยะทางรวม 22.1 กิโลเมตร

         ระบบรถไฟฟ้า

         เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail)

         สถานี

         จำนวนทั้งสิ้น 20 สถานี

วงเงินลงทุน

รายการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7,254
2) ค่าก่อสร้างงานโยธา 20,864
3) ค่าก่อสร้างงานระบบ 19,013
4) ค่าที่ปรึกษาโครงการ 1,255
รวม 48,386