เรายกระดับชีวิตเเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ รฟม.

รฟม.ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ รฟม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวคิด “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ รฟม. เพียงสแกนผ่าน QR Code