ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้สามารถใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System) และการพัฒนาระบบตั๋วร่วมแบบการใช้บัญชีระบุตัวตนผู้โดยสาร (Account Based Ticketing System : ABT)