เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ช่วงเวลากลางคืน

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ช่วงเวลากลางคืน
สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สปอ. รฟม.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ในช่วงเวลากลางคืน (Night Audit) ตลอดจนตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่สถานีศรีลาซาลจนถึงสถานีสำโรง
ซึ่ง สปอ. รฟม. ได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันวัสดุร่วงหล่น การจัดเก็บวัสดุการก่อสร้าง และการป้องกันอุบัติเหตุจากพายุฤดูร้อน โดยให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง คนรอบข้าง รวมถึงผู้สัญจรโดยรอบเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เว็บไซต์โครงการ www.mrta-yellowline.com และ Line Official : mrtyellowline