เรายกระดับชีวิตเเมือง

MRT ดูแลผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสารหมดอายุจากผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ระลอกใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐและเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบโดยอาจปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work From Home) การสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อฯ และตามประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีบัตรโดยสารรายเดือน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ซื้อเที่ยวโดยสารแล้วไม่ได้เดินทางทำให้เที่ยวเดินทางหมดอายุนั้น
​การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) จึงได้ออกมาตรการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่มีเที่ยวโดยสาร(Trip Pass)หมดอายุ จากผลกระทบ COVID - 19 ระลอกใหม่ ผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสาร ในบัตร MRT และ MRT Plus ประเภท 30 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 และเที่ยวโดยสารประเภท 60 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 สามารถขอเปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารที่คงเหลือ โดยนำบัตรโดยสารไปติดต่อขอรับคูปอง ตามประเภทของเที่ยวโดยสารที่หมดอายุ ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคูปองการเดินทางดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องขอรับสิทธ์ิเที่ยวโดยสารที่หมดอายุก่อนเติมเที่ยวโดยสารใหม่ และไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือคืนได้ทุกกรณี โดยมีเงื่อนไขการใช้เดินทางเป็นไปตามที่ รฟม. และBEM กำหนดฯ
​ทั้งนี้ รฟม. และ BEM จะยังคงดำเนินมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างดูแลผู้โดยสารและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน
​สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถไฟฟ้าMRT
👉ศูนย์บริการข้อมูลรถไฟฟ้า MRT 02 624 5200
👉เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro
👉ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro อินสตาแกรม: mrt_bangkok
👉โมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT
สามารถติดตามรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.
👉 Website: www.mrta.co.th
👉 Facebook: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
👉 Call Center: 0 2716 4044 (Mon-Fri 8.00 - 17.00 น.)