เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

รฟม. ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน
D Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร
M Mask สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
H Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ
T Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T Test for COVID-19 ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
A application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ