ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)