เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. รับมอบโล่ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง

     นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับมอบโล่ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง ประจำปี 2563 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่ง รฟม. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิผ่านโครงการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนของชาติให้เป็นคนดียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต