เรายกระดับชีวิตเเมือง

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปีงบประมาณ 2560-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565)