เรายกระดับชีวิตเเมือง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของ รฟม.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ รฟม.

นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ รฟม.

นโยบายการบูรณาการ Corporate Governance, Risk Management และ Compliance (GRC)

 

นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของ รฟม.

นโยบายการต่อต้านทุจริตและรับสินบนของ รฟม.

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแลของ รฟม.