เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบาย NO GIFT POLICY

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.
ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบาย NO GIFT POLICY🎁🚫


ส่งความปรารถนาดีด้วยบัตรอวยพร หรือบัตรอวยพรออนไลน์แทนการมอบของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสุจริต โปร่งใส และยังเป็นการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing อีกรูปแบบหนึ่ง