เรายกระดับชีวิตเเมือง

การใช้งานระบบสารสนเทศจากภายนอกสำนักงาน รฟม.

การใช้งาน MRTA Cloud

คู่มือการใช้งาน

การเชื่อมต่อ VPN

30-MNL-001 คู่มือการใช้งานระบบ VPN และการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก

โปรแกรมใช้งาน VPN สำนักงาน รฟม.

         Checkpoint Capsule VPN

                - Windows

                - MacOS

         Global Protect VPN

                - Windows 7, Windows 8 (32bits)

                - Windows 7, Windows 8 (64bits)

                - Windows 10 (32bits)

                - Windows 10 (64bits)

                - MacOS

30-MNL-007 คู่มือการใช้งานระบบ VPN DR-Site และการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก

โปรแกรมใช้งาน DR-Site VPN

          Fortinet VPN

                - Windows 32 bits

                - Windows 64 bits