การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ประธานอนุกรรมการ
2 นายยุทธนา หยิมการุณ กรรมการ
3 นางรวีวรรณ ภูริเดช กรรมการ
4 นายวิชญายุทธ บุญชิต กรรมการ
5 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 10 และที่เกี่ยวข้อง