ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)