เรายกระดับชีวิตเเมือง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ 2565

  • การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 : รฟม. จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง

 

  • คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการประเมิน ITA ข้อ O33 (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2565