ชื่อ-สกุล :

Email :

หัวข้อ :

ข้อความ :  ติดต่อสอบถาม

ด้านวิศวกรรม โทรศัพท์ : 0 2363 7727
ด้านสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : 0 2609 9000 ต่อ 2309
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โทรศัพท์ : 0 2609 9070 ต่อ 116

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Mass Transit Authority of Thailand


ที่อยู่: 175 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0 2716 4000
โทรสาร : 0 2716 4019
www.mrat.co.th email: pr@mrta.co.th


 
จำนวนผู้เข้าชม :
Content & Webdesign © 2011 By team consulting engineering and management co. ltd All right reserved