เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการจัดการระบบขนส่งและจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในระยะเวลา 10 ปีแรก (เปิดบริการภายใน พ.ศ. 2562) จำนวน 7 สาย ระยะทางรวม 154 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552 ของโครงการศึกษาและออกแบบโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าฯ สายวงแหวนรอบในตามแนวถนนรัชดาภิเษก จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการศึกษา ทบทวนความเหมาะสม ออกแบบ รวมถึงจัดทำเอกสารประกวดราคา และรายงานวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ซึ่งดำเนินการศึกษาและออกแบบเบื้องต้น โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข. เมื่อ พ.ศ. 2550-2552


คลิกดูภาพขนาดใหญ่ (แผนที่โครงข่ายรถไฟฟ้า 10 สาย)


       รฟม. จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ประกอบไปด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา นิวโมเดิล จำกัด และ บริษัท Tonichi Engineering Consultants, Inc. ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการประกวดราคาก่อสร้างโครงการ จัดทำเอกสารประกวดข้อเสนองานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา รวมทั้งรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างเข้าร่วมงาน

ขอบเขตงาน

  • ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมของโครงการ
  • ศึกษาทบทวนละเอียดความเหมาะสมของโครงการ เปรียบเทียบระบบรถ Monorail /Heavy Rail รวมถึงแนวเส้นทาง และตำแหน่งสถานี
  • จัดทำรายงานรายละเอียดโครงการตามคู่มือการพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (กรณีดำเนินโครงการแบบ Design & Build )
  • สำรวจและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม
  • จัดเตรียมเอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชน/ผู้รับจ้างให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา
  • ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้าง และ/หรือ เอกชนเข้าร่วมงาน ทั้งหมดของโครงการ
 
จำนวนผู้เข้าชม :
Content & Webdesign © 2011 By team consulting engineering and management co. ltd All right reserved