ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายโครงสร้างเน็ตเวิร์ค และระบบ Network Management ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับแรก)