คณะผู้บริหาร รฟม.

ผู้ว่าการ รฟม.

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

ที่ปรึกษา

นายรณชิต แย้มสอาด
นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล

รองผู้ว่าการ รฟม.

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล (รักษาการรองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน))
นางณฐมณ บุนนาค (รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน))
นายฤทธิกา สุภารัตน์ (รองผู้ว่าการ (บริหาร))
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข (รักษาการรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง))
นายวิทยา พันธุ์มงคล (รักษาการรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ))

ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.

นายสุชิน ศศิประภากุล
นางณฐมณ บุนนาค
นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
นายวิทยา พันธุ์มงคล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ